Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Why Do We Want To Help Payday loans You can borrow from


Širše področje vzgoje in izobraževanja za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo je vključeno v zakonodajo in kurikulum na različnih ravneh sistemov vzgoje in izobraževanja znotraj držav Evropske Unije ter držav članic Sveta Evrope. Kljub temu  ugotovitve Vseevropske študije Sveta Evrope o izobraževalnih politikah za demokratično državljanstvo kažejo, da je temeljni problem tega vsebinskega področja neustrezna povezanost zakonodajne ravni, izobraževalnih politik in šolske prakse ter neustrezen prenos izobraževalnih politik v pedagoško prakso. Te ugotovitve veljajo tudi za Slovenijo in so predstavljale prvi raziskovalni izziv projekta.  

Drugi raziskovalni izziv je predstavljala teoretična kompleksnost in praktična protislovnost zagotavljanja enakosti in enotnosti ter sprejemanja, vključevanja in spoštovanja večkulturnosti sodobne Slovenije in drugih držav članic EU.  

Tretji raziskovalni izziv je predstavljalo večkulturno izobraževanje (multicultural education), ki ima že desetletja dolgo tradicijo v državah EU ter ZDA, pri nas pa te tradicije še ni. Izhajali smo namreč iz predpostavke, da ni dovolj, da zgolj pripravljamo izobraževalne programe za migrante in manjšine, temveč moramo celotno družbo izobraziti za večkulturnost, saj je večkulturnost sodobno družbeno dejstvo. Da bi odgovorili na izzive večkulturnosti v vzgoji in izobraževanju, mora celotno izobraževanje od predšolskega, osnovnošolskega, poklicnega, srednješolskega, višješolskega, visokošolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih postati večkulturno izobraževanje. Šele večkulturno izobraževanje namreč omogoči, da imajo vsi enak dostop do izobraževanja, saj razvija takšne izobraževalne strategije, ki zmanjšujejo nadaljnje izključevanje in marginalizacijo učencev, dijakov in odraslih v izobraževanju. Poleg tega večkulturno izobraževanje krepi procese demokratizacije in aktivnega državljanstva ne le v vzgoji in izobraževanju ampak tudi v širši družbi, saj je s prevrednotenjem izobraževalnih norm, praks in ciljev izobraževanja, in posledično s poudarkom na odkrivanju potenciala vseh udeležencev v izobraževalnem procesu, demokratično že samo bistvo večkulturnega izobraževanja. V izobraževanju, ki upošteva večkulturnost, se učencem, dijakom in odraslim udeležencem v procesu vzgoje in izobraževanja pomaga ovrednotiti njihovo kulturno identiteto. Njihovo  znanje se uporablja kot temelj osebne in družbene transformacije.

Pedagoški in ostali strokovni delavci s področja vzgoje in izobraževanja imajo pomembno vlogo pri krepitvi medkulturnega dialoga. Ker pa delujejo v večkulturni družbi, se morajo naučiti upravljati s kulturnimi razlikami. Predpogoj za uspešno upravljanje z medkulturnimi razlikami so dobro razvite medkulturne kompetence, katerih učenje je proces vseživljenjskega učenja. Bela knjiga (Svet Evrope, 2008) omenja, da je treba vključevati medkulturne kompetence pri oblikovanju in izvajanju učnih načrtov in študijskih programov na vseh stopnjah izobraževanja.

Tako je bil četrti raziskovalni izziv projekta predstaviti medkulturne kompetence, ki so ena izmed osmih ključnih kompetenc, ki so po mnenju Evropske komisije potrebne za uspešno vključevanje v sodobne družbe, in predlagati način njihovega vključevanja v oblikovanje in izvajanje učnih načrtov in izobraževalnih programov v Sloveniji.